Error de validació: Nom és un camp obligatori.
Error de validació: Primer Cognom és un camp obligatori.
Error de validació: Tipus document identificador és un camp obligatori.
Error de validació: Número de document és un camp obligatori.
Error de validació: Número DNI és erroni.
Error de validació: Número passaport és erroni.
Error de validació: Sexe és un camp obligatori.
Error de validació: Data de naixement és un camp obligatori.
Error de validació: La data de naixement no pot ser superior a la data actual.
Error de validació: La data de naixement no és correcta.
Error de validació: Adreça de residència és un camp obligatori.
Error de validació: Codi postal és un camp obligatori.
Error de validació: País de residència és un camp obligatori.
Error de validació: S'ha d'indicar l'Estat en cas que el país seleccionat sigui Estats Units d'Amèrica.
Error de validació: S'ha d'indicar la província en cas que el país seleccionat sigui Espanya.
Error de validació: Municipi/Ciutat de residència és un camp obligatori.
Error de validació: País de naixement és un camp obligatori.
Error de validació: S'ha d'indicar l'Estat en cas que el país seleccionat sigui Estats Units d'Amèrica.
Error de validació: S'ha d'indicar la província en cas que el país seleccionat sigui Espanya.
Error de validació: Municipi/Ciutat de naixement és un camp obligatori.
Error de validació: Les nacionalitats seleccionades en "Altres nacionalitats" no poden ser iguals.
Error de validació: Província d'últim veïnatge administratiu a Catalunya és un camp obligatori.
Error de validació: Municipi d'últim veïnatge administratiu a Catalunya és un camp obligatori.
Error de validació: Nom del/de la representant legal és un camp obligatori.
Error de validació: Primer Cognom del/de la representant legal és un camp obligatori.
Error de validació: Tipus document identificador del/de la representant legal és un camp obligatori.
Error de validació: Número del/de la representant legal és un camp obligatori.
Error de validació: Número DNI del/de la representant legal és erroni.
Error de validació: Número passaport del/de la representant legal és erroni.
Error de validació: Els números de document identificatiu no poden ser iguals.
Error de validació: Adreça de notificació i comunicació és un camp obligatori.
Error de validació: Codi postal de notificació i comunicació és un camp obligatori.
Error de validació: País de notificació i comunicació és un camp obligatori.
Error de validació: S'ha d'indicar l'Estat en cas que el país seleccionat sigui Estats Units d'Amèrica.
Error de validació: S'ha d'indicar la província en cas que el país seleccionat sigui Espanya.
Error de validació: Municipi/Ciutat de notificació i comunicació és un camp obligatori.
Error de validació: Adreça electrònica és un camp obligatori.
Error de validació: Adreça electrònica no vàlida.
Error de validació: S'ha de marcar una opció de documentació en el cas de menors d'edat o persones incapacitades legalment
Error de validació: S'ha de marcar una opció de documentació en el cas de no autoritzar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea (SAEUE) a consultar el DNI.
Error de validació: S'ha de marcar una opció de documentació del certificat del Pere
Error de validació: S'ha de marcar una opció per declarar que no s'és titular de cobertura sanitària pública en les estades temporals a Catalunya.
Error de validació: S'ha de marcar un torn en el programa "L'ESTIU ÉS TEU 2017".
Error de validació: S'ha de marcar un alberg en el torn específic per a catalans i catalanes residents a l'exterior.
Error de validació: S'ha de confirmar que s'ha llegit l'apartat de protecció de dades.
Error de validació: Cal marcar la casella "No sóc un robot" de la darrera plana.
Els camps marcats amb * són obligatoris.
Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es regula el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i s'estableixen els requisits i procediment d'inscripció (DOGC núm. 6635 de 2.6.14)
Dades de caràcter identificatiu de la persona a inscriure
Altres dades de la persona a inscriure
Dades del/de la representant legal (en cas de menors d'edat o persones incapacitades legalment)
Dades de notificació i comunicació
Autorizació
Documentació de la persona a inscriure
Documentació en el cas de menors d'edat o persones incapacitades legalment:
Declaració

Declaro responsablement:

 • Que la persona que represento és ciutadà/ana espanyol/a resident a l'estranger, que ha tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu; o en el cas de descendents, que manté aquesta ciutadania i té a Catalunya el municipi d'adscripció
 • Que disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment

Declaro:

 • Que les meves dades d'identitat i les de la persona que represento són les que he fet constar en aquest formulari

L'Administració està facultada per verificar les dades declarades. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya aquesta declaració comporten, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte aquest tràmit i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

Sol·licitud de serveis

SOL·LICITO, en nom de la persona a inscriure, els serveis següents:

Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de l'article 13 del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, declaro que he estat informat del següent:

Les dades personals facilitades s'incorporen al fitxer de dades personals següent:

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, regulat pel Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i s'estableixen els requisits i el procediment d'inscripció.

 1. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. (Carrer de la Pietat, 2, 08002 Barcelona).
 2. La finalitat del fitxer és disposar d'una relació dels catalans i catalanes residents l'exterior i els usus previstos, tal com disposa l'annex 2 del Decret 71/2014, de 27 de maig, citat, són:
  • Facilitar la comunicació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els catalans i catalanes residents a l'exterior.
  • Conèixer les necessitats i les demandes dels catalans i catalanes residents a l'exterior.
  • Facilitar a l'Administració de la Generalitat les dades actualitzades necessàries per millorar el disseny i l'aplicació de les polítiques públiques destinades al col·lectiu de catalans i catalanes residents a l'exterior.
  • Possibilitar als catalans i catalanes residents a l'exterior tant la participació com l'exercici dels seus drets i afavorir que l'aplicació de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que els afecten sigui més efectiva.
  • Explotació estadística de les dades.
 3. La unitat administrativa davant la qual puc exercir els anteriors drets és la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea -Direcció General de les Relacions Exteriors-, (Carrer de la Pietat, 2, 08002 Barcelona).
 4. La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea únicament comunicarà a altres departaments de la mateixa Administració o a altres entitats que en depenen o hi resten adscrites, les meves dades personals si disposa del meu consentiment inequívoc.
 5. Les dades personals es conservaran mentre hi figuri inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.

En relació al fitxer:

 1. Com a titular de les dades personals, tinc dret a retirar el meu consentiment al tractament de les meves dades en qualsevol moment.
 2. Com a titular de les dades personals, tinc dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades de Catalunya.

Pel que fa a les comunicacions de dades que he consentit per a rebre els serveis informats, la identitat i dades del responsables dels fitxers són els següents:

 1. El fitxer automatitzat del CatSalut on figuren les dades personals per a la gestió de la targeta sanitària individual, denominat "Registre central de persones assegurades", està regulat per l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer (DOGC . Tel. 93 403 85 85.núm. 6559, d'11.2.2014). El responsable del fitxer és l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut. L'òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es l'Àrea d'Atenció Sanitària. Travessera de les Corts, 131-159, edifici Olímpia, 08028 Barcelona. catsalut@catsalut.cat. Tel. 93 403 85 85.
 2. El fitxer automatitzat del Departament de Cultura on figuren les dades personals dels usuaris del servei eBiblio, està regulat per l'Ordre CMC/7/2008, de 9 de gener (DOGC núm. 5051, de 18.1.2008). El responsable del fitxer és la Direcció General de Cooperació Cultural. La unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és el Servei de Cooperació Bibliotecària. Carrer Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona. scbiblio.cultura@gencat.cat. Telf. 93 316 27 40.
 3. El fitxer automatitzat del Departament de Cultura on figuren les dades personals dels usuaris de la campanya "Fas 6 anys. Tria un Llibre", està regulat per l'Ordre CMC/7/2008, de 9 de gener (DOGC núm. 5051, de 18.1.2008). El responsable del fitxer és l'Institut Català de les Indústries Culturals. La unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l'Institut Català de les Indústries Culturals. Rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. icic.cultura@gencat.cat. Telf. 93 316 27 00.
 4. El fitxer automatitzat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on figuren les dades personals per a la gestió de les inscripcions al programa L'Estiu és Teu està regulat a l'Ordre BSF/274/2014, de 25 d'agost (DOGC núm. 6703, de 9.9.2014). El responsable del fitxer és l'Agència Catalana de la Joventut. La unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l'Agència Catalana de la Joventut. Carrer Calàbria, 147, 08015. Barcelona.
 5. El fitxer automatitzat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on figuren les dades personals per a la gestió del Carnet Jove, denominat "Persones titulars del Carnet Jove" està regulat a l'Ordre BSF/274/2014, de 25 d'agost (DOGC núm. 6703, de 9.9.2014). El responsable del fitxer és l'Agència Catalana de la Joventut. La unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l'Agència Catalana de la Joventut. Carrer Calàbria, 147, 08015. Barcelona.

La sol·licitud no s'ha pogut processar.

Estimat usuari, no s'ha pogut processar la vostra sol·licitud d'inscripció al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.


Si us plau, proveu de nou passats uns minuts. 


Sol·licitud processada correctament.

Benvolgut/da,Us informem que s'ha iniciat correctament el vostre tràmit al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.

Per a finalitzar el vostre tràmit cal que:

 • Imprimiu el vostre acusament de recepció (també el rebreu a la bústia del vostre correu electrònic).
 • Signeu-lo.
 • Envieu-lo per correu postal amb la resta de documentació requerida al registre del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, 08003, Barcelona) o als llocs previstos per la llei vigent de procediment administratiu comú.